ដឹកនាំតាមរយៈឧទាហរណ៍

លើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវសាជីវកម្ម និងតម្លាភាពដើម្បីបរិយាកាសអាជីវកម្មជោគជ័យ។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីទំនួលខុសត្រូវសាជីវកម្មឆ្នាំ 2016 របស់ Visa ។