កម្មវិធីស្ដីពីការបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះរបស់ Visa

សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះ Visa ហើយយើងចង់ជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចកើតមាន បង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តលើភាពងាយរងគ្រោះ និងផ្ដល់បទប្បញ្ញត្តិការពារស្របច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះ។

សេចក្តីផ្តើម

នៅ Visa សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាស្នូលនៃគុណតម្លៃរបស់យើង។ សូមទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលអាចកើតមាននៅក្នុងផលិតផល សេវាកម្ម គេហទំព័រ ឬកម្មវិធីរបស់ Visa។ យើងបានបង្កើតកម្មវិធីស្ដីពីការបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះនេះ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរបស់យើងអំពីភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចកើតមាន បង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តលើភាពងាយរងគ្រោះ និងផ្តល់បទប្បញ្ញតិការពារស្របច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះ។

ការរំពឹងទុក

ច្បាប់របស់កម្មវិធី

បទប្បញ្ញតិការពារស្របច្បាប់

រាយការណ៍ពីភាពងាយរងគ្រោះ

Visa ប្រើ HackerOne ដើម្បីបែងចែក និងធ្វើឲ្យរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពងាយរងគ្រោះដែលបានបង្ហាញមានសុពលភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។ សូមដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍របស់អ្នក។