ប្រែក្លាយគំនិតសំខាន់ៗទៅជាឱកាសកាន់តែធំ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូទូទាត់ទំនើបឡើងវិញ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការទូទាត់ជាសកល Visa មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជា​ដៃគូ​ជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុជាង 2,000 ក្រុមហ៊ុន នៅជុំវិញពិភពលោក។ កម្មវិធីរបស់យើងផ្តល់នូវមាត្រដ្ឋាន និងជំនាញដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនៃការទូទាត់ និង​ពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល។

មើលរបៀបដែល Visa ផ្តល់អំណាចដល់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដូចអ្នក

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញ និងមាត្រដ្ឋានរបស់ Visa ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ អាចសម្រេចគោលគំនិតរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ភាពច្នៃបង្កើតថ្មីនៃការទូទាត់ថ្មីដល់អតិថិជនចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធី​ដៃគូ Visa អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមានលទ្ធភាពសម្រេចគំនិតអាជីវកម្ម និងភាពច្នៃបង្កើតថ្មីនៃការទូទាត់របស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារ។

Airwallex​

ជាមួយ Fintech Fast Track, Airwallex បានចូលរួមក្នុង​បណ្ដាញ Visa យ៉ាងឆាប់ និងបានដាក់ដំណើរការកាត Visa ។ ឥឡូវនេះ អតិថិជនរបស់ពួកគេមានរបៀបថ្មី និងងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែន។

Dock​

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រេស៊ីលត្រូវចេញកាតដល់អតិថិជន ប៉ុន្តែខ្វះបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងក្នុងទីផ្សារ ដូច្នេះ ​ដៃគូ Visa Ready គឺ Dock បានអន្តរាគមន៍ និងដាក់ដំណើរការកាតក្នុងពេល 13 ថ្ងៃ។

សូមអាន​ករណីសិក្សា

នៅបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងធនធានថ្មីៗទាក់ទងនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Visa ។
*បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធី Visa Direct Fintech Fast Track មានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។