ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីឯកជនភាព

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ទូទាំងពិភពលោក Visa បំពេញតួនាទីជាច្រើន។ នៅពេលដែលយើងខ្ញុំដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារចេញប័ណ្ណ និងអ្នកជំនួញរបស់ Visa យើងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន តាម​ការអនុញ្ញាត​ក្នុង​កិច្ចសន្យារបស់យើងខ្ញុំជាមួយអតិថិជនរបស់​យើង​តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ឬមានបំណងចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក សូមទាក់ទងពួកគេដោយផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ឬការផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​អតិថិជន​មាន​ភក្តីភាព​ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកជំនួញ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុននោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តំណខាងក្រោមអាចជួយលោកអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំដំណើរការ។ តំណទាំងនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអនុវត្តជម្រើសឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកបានផងដែរ។  ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំបានជានិច្ចផងដែរ។

ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពសកល

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់យោងលើអត្ថបទពេញលេញនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពសកលរបស់ Visa ក៏ដូចជាយោងតាមគោលការណ៍ក្នុងតំបន់ សូមចុចខាងក្រោម។

ទាក់ទងការិយាល័យឯកជនភាពសកលរបស់ Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.