វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ប្រើប្រាស់ APIs ទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អតិថិជនដើម្បីទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត ផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងរលូន ឬសូម្បីតែប្រើរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។

pay-methods-cybersource-payments-800x450

visa-direct-overview-1600x900
visadirect-1t-800x450
visadirect-9t-800x450

pay-methods-visa-checkout-800x450
devweb-86-percent-800x450
devweb-30-percent-800x450
devweb-96-percent-800x450

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយឬនៅ?

ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Visa Developer និងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសាងសង់បាន។
ទាក់ទងមកយើង