វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ប្រើប្រាស់ APIs ទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អតិថិជនដើម្បីទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត ផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងរលូន ឬសូម្បីតែប្រើរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមច្នៃបង្កើតថ្មីហើយឬនៅ?

ចូទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Visa Developer និងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកអាចបង្កើតបាន។