វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ប្រើប្រាស់ APIs ទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អតិថិជនដើម្បីទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត ផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងរលូន ឬសូម្បីតែប្រើរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។

ស្ដ្រីកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ visa direct
$1T visa direct payments
$9T in business

រទេះ
86%
30%
96%

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយឬនៅ?

ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Visa Developer និងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសាងសង់បាន។
ទាក់ទងមកយើង