ហានិភ័យ និងការក្លែងបន្លំ

ធ្វើការទូទាត់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាមួយ APIs ដែលអាច​ជួយចាប់បានការក្លែងបន្លំក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ ឬផ្តល់ជូនអតិថិជន​នូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតលើ​ប័ណ្ណ​របស់ពួកគេ។


Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.

Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយឬនៅ?

ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Visa Developer និងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសាងសង់បាន។