ហានិភ័យ និងការក្លែងបន្លំ

ធ្វើការទូទាត់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាមួយ APIs ដែលអាច​ជួយចាប់បានការក្លែងបន្លំក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ ឬផ្តល់ជូនអតិថិជន​នូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតលើ​ប័ណ្ណ​របស់ពួកគេ។

risk-fraud-mobile-800x450
devweb-71-percent-800x450
devweb-46-percent-800x450
devweb-21-percent-800x450

Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.

Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.

risk-fraud-token-800x450
devweb-50-billion-800x450
devweb-367-percent-800x450
devweb-542-billion-800x450

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយឬនៅ?

ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Visa Developer និងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសាងសង់បាន។
ទាក់ទងមកយើង