• បង្កើតមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់បង់ប្រាក់ និងទទួលប្រាក់

    សហការជាមួយ Visa ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយការទូទាតរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

Visa + ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

សហការជាមួយ Visa ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មី ដែលផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយបង់ប្រាក់ដ៏ឆ្លាតវៃ។

បច្ចេកវិទ្យាប័ណ្ណ Visa បន្ទះឈីប

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

សន្ដិសុខទិន្នន័យ

ការពារទិន្នន័យម្ចាស់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក

Visa កំពុងធ្វើឲ្យការអនុលោមតាមសន្តិសុខ PIN មានភាពសាមញ្ញ

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ Visa ត្រូវតែធានាថា ភ្នាក់ងារភាគីទីបីនៃធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ​ដែល​ចូលរួមនៅក្នុង​កម្មវិធី Visa PIN ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អនុលោម​ភាពមិនឲ្យ​ហួសពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 នោះទេ។

សេវា + ដំណោះស្រាយ

ដំណោះស្រាយ​ទូទាត់ចល័ត

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

ធនធាន