• បង្កើតមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់បង់ប្រាក់ និងទទួលប្រាក់

    សហការជាមួយ Visa ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយការទូទាតរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

Visa + ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

សហការជាមួយ Visa ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មី ដែលផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយបង់ប្រាក់ដ៏ឆ្លាតវៃ។

រូបប័ណ្ណបន្ទះឈីបឲ្យកាន់តែជិត

Visa កំពុងធ្វើឲ្យការអនុលោមតាមសន្តិសុខ PIN មានភាពសាមញ្ញ

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ Visa ត្រូវតែធានាថា ភ្នាក់ងារភាគីទីបីនៃធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ​ដែល​ចូលរួមនៅក្នុង​កម្មវិធី Visa PIN ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អនុលោម​ភាពមិនឲ្យ​ហួសពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 នោះទេ។
ស្វែងយល់អំពីសន្តិសុខ PIN
ស្ត្រីជាអ្នកជំនួញបើកហាងរបស់នាង
info-for-acquirers-visavue-online-800x450
ស្ត្រីប្រើទូរស័ព្ទចល័តរបស់នាងដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការ

សហការីកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នា