• យើងបង្កើតវិធីដោះស្រាយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នក

    កែច្នៃដើម្បីបត់បែនតាមតម្រូវការស្ថាប័នលោកអ្នក។

Visa + អាជីវកម្មខ្នាតធំ

Visa អាចជួយសហការជាមួយ​អង្គភាពសហគ្រាស និងរដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​របាយការណ៍គណនីរបស់ពួកគេ។

ស្វែងរកដំណោះស្រាយទូទាត់

គ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង​តម្លាភាព ភាពត្រឹមត្រូវ​ និង​ប្រសិទ្ធភាពដែលប្រសើរជាងមុន។

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

ដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដើម្បីបង្កើនកម្មវិធី​ប័ណ្ណ Visa
Illustration: magnifying glass.

អានុភាពនៃទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ

Visa IntelliLink ជួយលោកអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងពិនិត្យមើលការចំណាយ។
Business growth trending upward: illustration.

បង្កើនប្រសិទ្ធភាព

សេវាប្រឹក្សា Visa PerformSource ជួយលោកអ្នក​ទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ​ពី​កម្មវិធីប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

ទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ

កម្មវិធី Accounts Payable Automation របស់ Visa គឺជា​ដំណើរការ​ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំសំចៃដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។

ដំណោះស្រាយភក្តីភាព និងការផ្តល់ជូន Visa

Man at desk using laptop.
Visa Point of Sale (POS) graphic.