• អនាគត់​នៃការទូទាត់​ចាប់ផ្តើម​ជាមួយគោលគំនិត​ដ៏ធំរបស់លោកអ្នក

    បណ្តាញសកលរបស់ Visa បានជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា Chime, Rappi និង Airwallex ឱ្យសម្រេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេ។ ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែល Visa អាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក។


Airwallex app on smartphone.
Chime app on smartphone, next to Chime card.
Finaxar app on computer screen.
Nium app on smartphone.
Rappi point of sale payment.
Trigg point of sale payment.

BPC

រួចរាល់ក្នុងការ​ដាក់ដំណើរការគំនិតរបស់លោកអ្នកឬនៅ?