• អនាគត់​នៃការទូទាត់​ចាប់ផ្តើម​ជាមួយគោលគំនិត​ដ៏ធំរបស់លោកអ្នក

    បណ្តាញសកលរបស់ Visa បានជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា Chime, Rappi និង Airwallex ឱ្យសម្រេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេ។ ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែល Visa អាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក។

ពន្លឿនកំណើនរបស់អ្នកជាមួយ Visa


ករណីសិក្សានានានៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ​

Visa ធ្វើការ​ជាមួយដៃគូ​ជាច្រើនចាប់ពីធនាគារឌីជីថលរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ​។ ស្វែងរយល់បន្ថែម​អំពីដៃគូសហការទាំងនេះ និងរបៀបដែល​ពួកគេសហការជាមួយ Visa ដើម្បីជួយត្រួសត្រាយរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្មី និងរបៀបថ្មីក្នុងការទូទាត់ប្រាក់។
Airwallex app on smartphone.
Chime app on smartphone, next to Chime card.
Finaxar app on computer screen.
Nium app on smartphone.
Rappi point of sale payment.
Trigg point of sale payment.

ប្រអប់ឧបករណ៍ទៅរកទីផ្សារនិងជំនាញដែលអ្នកត្រូវការ


ដៃគូអនុញ្ញាតតាមដានរហ័ស (Fast Track Enablement)

តាមរយៈការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី Visa Fintech Fast Track យើងបានធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់បណ្តាញដៃគូរបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញទូទាត់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងអ្វីដែលអ្នកមិនបានដឹងថាអ្នកត្រូវការ។
BPC

រួចរាល់ក្នុងការ​ដាក់ដំណើរការគំនិតរបស់លោកអ្នកឬនៅ?