• យើងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកជំនួញខ្នាតតូចក្លាយទៅជាខ្នាតធំ

អ្នកជំនួញ + អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច

ស្វែង​យល់អំពីរបៀបនៃការទទួលយកប័ណ្ណ​ Visa អាចជួយពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​។​

Illustration of small business store front with figure in doorway.

ជួយ​រក្សាទិន្នន័យ​អតិថិជន​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​។​

Learn more
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

ធានាប្រតិបត្តិការ​ស្របច្បាប់។

Learn more
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

ជួយ​បង្ការ​ការ​​ក្លែង​បន្លំ។

Learn more

រួចរាល់​​ដើម្បីក្លាយ​ជាអ្នកជំនួញ​របស់ Visa ?

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍នៃការ​ទទួល​យក​ Visa ។
ចាប់ផ្ដើម

Man at table using laptop.
Smiling woman using a tablet.

An illustration of a stack of dollar currency.

មាន​សំណួរអំពី​បទបញ្ញតិ្ត និងតម្លៃ? យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក។

Interchange
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

មាន​សំណួរ​អំពីសន្ដិសុខ ឬការក្លែងបន្លំ? ទាក់ទង​មកយើង​ឥឡូ​វ​នេះ។

Dispute resolution
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

ទទួល​បាន​ជំនួយ​ និង​ការគាំទ្រជាមួយ​សំណួរ​បច្ចេកទេស។

Resource library
Visa Point of Sale (POS) graphic.