• យើងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកជំនួញខ្នាតតូចក្លាយទៅជាខ្នាតធំ

អ្នកជំនួញ + អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច

ស្វែង​យល់អំពីរបៀបនៃការទទួលយកប័ណ្ណ​ Visa អាចជួយពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​។​

ប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្នាតតូច

រចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីជួយលោក​អ្នក​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​ឱ្យកាន់តែ​ឆ្លាត​វៃ។​

ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

Illustration of small business store front with figure in doorway.
ជួយ​រក្សាទិន្នន័យ​អតិថិជន​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​។​

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
ធានាប្រតិបត្តិការ​ស្របច្បាប់។

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
ជួយ​បង្ការ​ការ​​ក្លែង​បន្លំ។

រួចរាល់​​ដើម្បីក្លាយ​ជាអ្នកជំនួញ​របស់ Visa ?

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍នៃការ​ទទួល​យក​ Visa ។

បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់


ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយ​ដើម្បីជម្រុញ​អាជីវកម្ម​​លោក​អ្នក​
Man at table using laptop.

ជំនួយ + ការគាំទ្រ

An illustration of a stack of dollar currency.
មាន​សំណួរអំពី​បទបញ្ញតិ្ត និងតម្លៃ? យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក។

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
មាន​សំណួរ​អំពីសន្ដិសុខ ឬការក្លែងបន្លំ? ទាក់ទង​មកយើងខ្ញុំ​ឥឡូ​វ​នេះ។

Visa logo