• យើងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកជំនួញខ្នាតតូចក្លាយទៅជាខ្នាតធំ

អ្នកជំនួញ + អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច

ស្វែង​យល់អំពីរបៀបនៃការទទួលយកប័ណ្ណ​ Visa អាចជួយពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​។​

Illustration of small business store front with figure in doorway.
ជួយ​រក្សាទិន្នន័យ​អតិថិជន​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​។​

ស្វែងយល់បន្ថែម
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
ធានាប្រតិបត្តិការ​ស្របច្បាប់។

ស្វែងយល់បន្ថែម
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
ជួយ​បង្ការ​ការ​​ក្លែង​បន្លំ។

ស្ចែងយល់បន្ថែម

រួចរាល់​​ដើម្បីក្លាយ​ជាអ្នកជំនួញ​របស់ Visa ?

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍នៃការ​ទទួល​យក​ Visa ។

Man at table using laptop.
Smiling woman using a tablet.

An illustration of a stack of dollar currency.
មាន​សំណួរអំពី​បទបញ្ញតិ្ត និងតម្លៃ? យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក។

ប្រាក់កម្រៃធនាគារ
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
មាន​សំណួរ​អំពីសន្ដិសុខ ឬការក្លែងបន្លំ? ទាក់ទង​មកយើងខ្ញុំ​ឥឡូ​វ​នេះ។

ការដោះស្រាយជម្លោះ
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.
ទទួល​បាន​ជំនួយ​ និង​ការគាំទ្រជាមួយ​សំណួរ​បច្ចេកទេស។

បណ្ណាល័យធនធាន
Visa Point of Sale (POS) graphic.