• បណ្ណ័គឺប្រសើរជាងមូលប្បទានបត្រ័

ធ្វើឲ្យ​មូលប្បទានប័ត្របន្ទាប់របស់លោកអ្នក​ក្លាយជា​មូលប្បទានប័ត្រចុងក្រោយ


ស្វែងរក​អត្ថប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់​ ដើម្បី​ជួយ​​លោកអ្នក​ធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញ


ប័ណ្ណអាជីវកម្ម Visa ខិតខំធ្វើការជូនលោកអ្នកច្រើនជាង​មូលប្បទានប័ត្រ។

មូលប្បទានប័ត្រ អាជីវកម្ម Visa