• ក្លាយខ្លួនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់

    ធ្វើការជាមួយ Visa ដើម្បីកសាងឧត្តមភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែង

Visa + អ្នកផ្គត់ផ្គង់

យើងខ្ញុំ​កំពុងធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ដើម្បីពង្រីក​យីហោ Visa នៅទូទាំង​សកលលោក។​

បុរស-អាកាសយានដ្ឋាន​-ទូរស័ព្ទ
ស្លាបយន្ដហោះ
ថេប្លេត​របស់​អ្នកជំនួញ
​ដៃ-ប័ណ្ណ-ក្ដារចុច
​មន្រ្ដី​-រដ្ឋាភិបាល-ឈ្មោះល្បី