• ក្លាយខ្លួនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់

    ធ្វើការជាមួយ Visa ដើម្បីកសាងឧត្តមភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែង

Visa + អ្នកផ្គត់ផ្គង់

យើងខ្ញុំ​កំពុងធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ដើម្បីពង្រីក​យីហោ Visa នៅទូទាំង​សកលលោក។​
ស្លាបយន្ដហោះ
ថេប្លេត​របស់​អ្នកជំនួញ
​ដៃ-ប័ណ្ណ-ក្ដារចុច
Business men and women exchanging greetings in office.