• បច្ចេកវិទ្យាការទូទាត់ដើម្បីអនាគតវៃឆ្លាត

    សហការជាមួយ Visa ដើម្បីភាពជឿនលឿននៃដំណោះស្រាយការទូទាត់ជំនាន់ក្រោយ

បង្កើន​បទពិសោធន៍​ទូទាត់​
លោក​អ្នកអាច​ផ្ដល់ជូន

យើង​ខ្ញុំសហការជាមួយ​ប្រតិបត្តិករ​បណ្ដាញ​ទូរស័ព្ទ ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​ឧបករណ៍ និងក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់កម្មវិធី ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ការទូទាត់​តាម​អេឡិច​ត្រូនិក និងតាមឧបករណ៍ចល័តមានសុវត្ថិភាព និងអាច​ទុកចិត្ត​បាននៅលើបណ្តាញទូរស័ព្ទ វេប និងបណ្តាញសង្គម។​

បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់

បន្ដឈានមុខ​គេ​លើការទូទាត់​តាម​អេឡិច​ត្រូនិច។
man-outside-mobile-552x310
mobile-payment-square-552x310

កម្មវិធី​បច្ចេកវិទ្យា

កម្មវិធីថ្មី​ដើម្បីឲ្យ​ដំណោះស្រាយរបស់លោកអ្នកឈានទៅដល់ទីផ្សារបានរហ័ស។
Man working on his laptop.

ដំណោះស្រាយឌីជីថលរបស់ Visa

កសាង​អនាគតនៃការទូទាត់។
square-mobile-flowermarket-358x269