នាំយកមុខងារថ្មីទៅកាន់កម្មវិធីរបស់លោកអ្នក

ធ្វើឱ្យកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរដោយពង្រីកសមត្ថភាព និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ចូលរួមដល់អតិថិជនរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយភក្តីភាព និងការផ្តល់ជូនរបស់ Visa

នៅពេលលោកអ្នកជួយបង្កើតបទពិសោធន៍ល្អសម្រាប់អតិថិជន នោះលោកអ្នកជួយលើកទឹកចិត្ត និងជម្រុញដល់ភក្ដីភាពរបស់អតិថិជន។ ប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយភក្ដីភាព និងការផ្ដល់ជូន Visa ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនមានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ និងជម្រុញការបង្កើនប្រតិបត្តិការ។

ដំណោះស្រាយ

ប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូទាត់នៃការលក់រាយ តាមបែបអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងអ្នកកាន់ប័ណ្ណ ពង្រីកក្រុមអ្នកជំនួញ និងបន្ថែមមុខងារដែលបង្កើនការចូលរួមដល់កម្មវិធីលោកអ្នក។
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.

រួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?

ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវ​នេះ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ពង្រឹង​កម្មវិធីរបស់​លោកអ្នក។​