• សន្តិសុខ PIN

    Visa កំពុងធ្វើ​ឱ្យការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពអនុលោម​តាមសន្តិសុខ PIN នៅគ្រប់​តំបន់ទាំងអស់ឱ្យមានភាពងាយស្រួល។

ព័ត៌មាន​សន្ដិសុខ PIN

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.