• ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងគឺរហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពក្នុងការទូទាត់។

    ឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ទូទាត់ដោយងាយស្រួលទៅម្ចាស់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតឱ្យ​ម្ចាស់​ប័័ណ្ណ​របស់អ្នកគ្រាន់តែប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយប័ណ្ណដែលគ្មានទំនាក់ទំនង ឬឧបករណ៍ដែល​អាច​បង់ប្រាក់បាន។
Stack of dollar bills flowing into a Visa credit card.

Mobile wallet on tablet display.

Thumbs up sign overlapped by circle of people.

Globe next to upward pointing arrows.

Overhead closeup of woman using her Contactless chip card to pay for her airline ticket at counter.
Contactless symbol.
Front of Visa chip-enabled credit card with arrow pointing to the chip plate.
Back of a contactless card showing the contactless chip and the contactless antennae.

រួចរាល់ក្នុងការ​ចេញប័ណ្ណដោយគ្មានទំនាក់ទំនង​ឬនៅ?

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ