ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងគឺរហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពក្នុងការទូទាត់។

ឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ទូទាត់ដោយងាយស្រួលទៅម្ចាស់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតឱ្យ​ម្ចាស់​ប័័ណ្ណ​របស់អ្នកគ្រាន់តែប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយប័ណ្ណដែលគ្មានទំនាក់ទំនង ឬឧបករណ៍ដែល​អាច​បង់ប្រាក់បាន។

អត្ថប្រយោជន៍

មានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗចំនួនបួនដើម្បីចេញប័ណ្ណដោយគ្មានទំនាក់ទំនង។
Stack of dollar bills flowing into a Visa credit card.

Mobile wallet on tablet display.

Thumbs up sign overlapped by circle of people.

Globe next to upward pointing arrows.

របៀបដែលវាដំណើរការ

Contactless symbol.
Front of Visa chip-enabled credit card with arrow pointing to the chip plate.
Back of a contactless card showing the contactless chip and the contactless antennae.

រួចរាល់ក្នុងការ​ចេញប័ណ្ណដោយគ្មានទំនាក់ទំនង​ឬនៅ?

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។