• ស្វែងរកឱកាសថ្មីៗដើម្បីភាពរីកចម្រើន

    ផ្តល់ជូន​ដំណោះស្រាយ​នៅម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណចល័ត ​ដែលអាចប្រើជាមួយ Visa ។

ហេតុអ្វី mPOS

ដំណោះស្រាយ mPOS អាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់អ្នក​ជំនួញរបស់លោកអ្នក និងលោកអ្នក។
A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.

ចាប់ផ្ដើម

ក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម mPOS ។
Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.