• ស្វែងរកឱកាសថ្មីៗដើម្បីភាពរីកចម្រើន

    ផ្តល់ជូន​ដំណោះស្រាយ​នៅម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណចល័ត ​ដែលអាចប្រើជាមួយ Visa ។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង
មនុស្សកំពុងទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង
មនុស្សកំពុងធ្វើការទូទាត់នៅកន្លែងរថយន្តលក់អាហារ
បុរសពាណិជ្ជករពីរនាក់កំពុងអង្គុយក្បែរគ្នា