• ដៃគូថ្មីៗ។ អាជីវកម្មកាន់តែច្រើន។ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន។

    ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍​ពី​ឱកាស mPOS ។

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើ Visa Ready សម្រាប់ mPOS

ងាយស្រួលផ្លាស់ទីប្រព័ន្ធទូទាត់

ចាប់ផ្ដើម

ទទួល​បានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Visa Ready សម្រាប់​ mPOS