• ដៃគូថ្មីៗ។ អាជីវកម្មកាន់តែច្រើន។ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន។

    ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍​ពី​ឱកាស mPOS ។

ចាប់ផ្ដើម

ទទួល​បានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Visa Ready សម្រាប់​ mPOS