• ដំណោះស្រាយឌីជីថលរបស់ Visa

    ពង្រីកជំនួញរបស់លោកអ្នកជាមួយជំនាញរបស់ Visa ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់

ស្ត្រី​នៅ​ខាងក្រៅ
Man holding phone and looking at documents

ស្ត្រី​កំពុងប្រើកាសត្រចៀក​
ស្រ្តីនៅកន្លែងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់


ស្ត្រី​នៅក្នុង​តាក់ស៊ី
ស្ត្រី​កំពុងសរសេរ​លើក្ដារខៀន
បុរសកំពុង​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Visa Paywave