• កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍​ដំណោះស្រាយឌីជីថលរបស់ Visa

    ពង្រីកជំនួញរបស់លោកអ្នកជាមួយជំនាញរបស់ Visa ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.