• ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តកាន់តែមានភាពងាយស្រួល

    ដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តសម្រាប់មនុស្ស និងពាណិជ្ជករនានានៅទូទាំងពិភពលោក

  • ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តកាន់តែមានភាពងាយស្រួល

    ដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តសម្រាប់មនុស្ស និងពាណិជ្ជករនានានៅទូទាំងពិភពលោក

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសការទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa

សហការជាមួយ Visa ដើម្បីធ្វើការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័ត

ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការទទួលយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ

មិនថាសម្រាប់ធនាគារចេញប័ណ្ណ ឬធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយការទទួលយកប័ណ្ណនោះទេ ការទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa អាចជួយពង្រីកមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកដោយផ្តល់នូវអានុភាពនៃការទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តទៅកាន់អតិថិជន និងអាជីវកម្ម និងទីតាំងកាន់តែច្រើន។