• ប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយ Visa

    ទូទាត់បានដោយរហ័ស និងសុវត្ថិភាពជាមួយប័ណ្ណ ឬឧបករណ៍អាចទូទាត់បានដោយគ្មានទំនាក់ទំនងនៅពេលលោកអ្នកឃើញរូបសញ្ញាសម្គាល់ការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនង។

ការទូទាត់ដោយឧបករណ៍គ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយ Visa

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងអាចឱ្យលោកអ្នកប៉ះដើម្បីបង់​ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ស្វែងរកសញ្ញាទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងនៅលើម៉ាស៊ីនទូទាត់ ហើយប៉ះប័ណ្ណគ្មានទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក ឬឧបករណ៍ដែលអាចទូទាត់បានដើម្បីបង់ប្រាក់។
Visa Contactless card.
Watch and mobile phone with contactless payments.

Contactless symbol.