• ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Contactless របស់​ Visa

    #LifeIsBetterCashless

    ទូទាត់ដោយរហ័ស​ និងសុវត្ថិភាពជាមួយកាត Visa Contactless នៅពេលលោកអ្នកឃើញសញ្ញា សម្គាល់បច្ចេកវទ្យា​​​ Contactless នៅលើកាត និងនៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់។

ការទូទាត់ជាមួយ Visa កាត តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless

ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless   អាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ដោយគ្រាន់តែប៉ះកាតលើម៉ាស៊ីនឆូតកាត ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។​

ចូរស្វែងរកសញ្ញា Contactless  នៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់ ហើយប៉ះកាត​របស់អ្នកជាមួ​​យ​​​ម៉ាស៊ីន

ឆូតកាតដើម្បីធ្វើការទូទាត់ជាការស្រេច ។

Visa Contactless card.

Contactless symbol.