ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Contactless របស់​ Visa

#LifeIsBetterCashless

ទូទាត់ដោយរហ័ស​ និងសុវត្ថិភាពជាមួយកាត Visa Contactless នៅពេលលោកអ្នកឃើញសញ្ញា សម្គាល់បច្ចេកវទ្យា​​​ Contactless នៅលើកាត និងនៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់។

ការទូទាត់ជាមួយ Visa កាត តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless

របៀបទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless   គឺងាយស្រួល។អាចឱ្យលោកអ្នកគ្រាន់តែប៉ះកាតលើម៉ាស៊ីនឆូតកាត និងរង់ចាំឲ្យលឺសម្លេង ប៊ីព ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់។​

សូមស្វែងរកសញ្ញា Contactless  នៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់ ហើយប៉ះកាត​របស់អ្នកជាមួ​​យ​​​ម៉ាស៊ីន

ឆូតកាតដើម្បីធ្វើការទូទាត់ជាការស្រេច ។

រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless ត្រូវបានការពារយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយពាណិជ្ជករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ មិនចាំបាច់កាន់សាច់ប្រាក់ច្រើន ជាប់ខ្លួនទៀតទេ - សម្រាប់ការបង់ប្រាក់រហ័សនិងងាយស្រួលគ្រាន់តែប៉ះកាត ទៅលើម៉ាស៊ីនឆូតកាតដើម្បីទូទាត់ប្រាក់នៅចំពីលើសញ្ញា
រូបគំរូនៃ VISA កាត ដែលមានសញ្ញាបច្ចេកវិទ្យាមិនប៉ះនៅពីលើ

តើត្រូវទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Contactless មាននៅកន្លែងណា?

រូបសញ្ញាការទូទាត់ដោយមិនប៉ះ នៅលើម៉ាស៊ីនទូទាត់

សំណួរ-ចម្លើយ