កម្មវិធី Visa payWave ចល័ត

វិធីទូទាត់ដ៏ងាយស្រួលដូចមុន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាចធ្វើបានទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

Mobile Visa payWave

អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលីឥឡូវនេះអាចធ្វើការទូទាត់ដែលមិនមានទំនាក់ទំនងរបស់ Visa payWave ដោយប្រើ​ឧបករណ៍ចល័ត​ដែលមាន NFC ហើយគ្រាន់តែគ្រវីទូរស័ព្ទ​របស់ពួកគេ​នៅខាងមុខស្ថានីយមិនមានទំនាក់ទំនង Visa payWave ។

របៀបដែលវាដំណើរការ


សន្តិសុខ


អត្ថប្រយោជន៍


ហាងលក់ទំនិញនានាដែលទទួលយក Mobile Visa payWave

Visa ប្តេជ្ញាចំពោះការនាំយកដំណាក់កាលបន្ទាប់និវានុវត្តន៍នៃការទូទាត់​​ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណ និងអ្នកំនួញ​។