• អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង់ប្រាក់តាមរយៈ QR របស់ Visa

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើ Visa លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។

  • អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង់ប្រាក់តាមរយៈ QR របស់ Visa

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើប័ណ្ណ Visa របស់លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តលោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។

  • អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង់ប្រាក់តាមរយៈ QR របស់ Visa

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើ Visa លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។