• ស្កេនដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយ Visa វិធីថ្មីមួយដើម្បីបង់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើ Visa លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។

  • ស្កេនដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយ Visa វិធីថ្មីមួយដើម្បីបង់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើប័ណ្ណ Visa របស់លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តលោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។

  • ស្កេនដើម្បីបង់ប្រាក់ជាមួយ Visa វិធីថ្មីមួយដើម្បីបង់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

    ធ្វើការទូទាត់ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយប្រើ Visa លោកអ្នកពីទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក ជាមួយដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ។