• ប័ណ្ណបន្ទះឈីប

    មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មានភាពងាយស្រួល និងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់ប័ណ្ណ។

ប័ណ្ណបន្ទះឈីប

ប័ណ្ណបន្ទះឈីបគឺជាប័ណ្ណទូទាត់​​ដែលមានបន្ទះឈីបមីក្រូបង្កប់នៅខាងក្នុង។ ថាមពលគណនារបស់បន្ទះឈីបមានន័យថា ប័ណ្ណវៃឆ្លាតទាំងនេះអាចផ្តល់ជូន​ជម្រើស​ និងសេវាកម្មទូទាត់បែបថ្មី ជាមួយនឹងកម្រិតសន្តិសុខប្រសើរជាងមុន ដោយ​ភាពស្រណុកសុខស្រួល និង​ជម្រើសបន្ថែម។