អត្ថប្រយោជន៍ប័ណ្ណបន្ទះឈីប Visa

មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មានភាពងាយស្រួល និងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់ប័ណ្ណ។

ប័ណ្ណបន្ទះឈីប

ប័ណ្ណបន្ទះឈីបគឺជាប័ណ្ណទូទាត់​​ដែលមានបន្ទះឈីបមីក្រូបង្កប់នៅខាងក្នុង។ ថាមពលគណនារបស់បន្ទះឈីបមានន័យថា ប័ណ្ណឆ្លាតវៃទាំងនេះអាចផ្តល់ជូននូវ​ជម្រើស​ និងសេវាកម្មទូទាត់បែបថ្មី ជាមួយនឹងកម្រិតសន្តិសុខប្រសើរជាងមុន ប្រកបដោយ​ភាពងាយស្រួល។
Customer buying a coffee using a Visa chip card
Person using an ATM overseas with their Visa EMV chip card
Customer taking out their Visa EMV chip card to pay for a meal overseas
Customer making a payment at a small business using their Visa EMV chip card