សុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

មិនព្រួយបារម្ភជាមួយនឹង Verified by Visa

ទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព

Verified by Visa ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ វាគឺជាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់ ដែលរចនាឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណ នៅពេលដែលប័ណ្ណ Visa ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។

ដោយមានការស្នើសុំពាក្យសម្ងាត់ ដែលមានតែម្ចាស់ប័ណ្ណម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដឹង ធនាគារអាចបញ្ជាក់ថា អ្នកកាន់ប័ណ្ណពិតប្រាកដកំពុងបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតរបស់ពួកគេទៅក្នុងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក។ ពាក្យសម្ងាត់អាចជាពាក្យដែលលោកអ្នកបង្កើតឡើង ហើយត្រូវចងចាំវា ឬអាចជាលេខកូដ ដែលធនាគារផ្ញើមកលោកអ្នកតាមរយៈសារ SMS នៅពេលដែលលោកអ្នកបម្រុងនឹងធ្វើការទូទាត់លើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត​។ វាជួយការពារការក្លែងបន្លំ និងផ្តល់ជូននូវសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការបង់ប្រាក់​ ជាពិសេស នៅពេលគេប្រើប្រាស់វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត ដែលផ្តល់ជូនដោយ Visa ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

An image of a hand holding a payment card in front of a laptop, used for safe online shopping.
An image of a phone with bank details on the screen, representing a secure online shopping transaction.

សំណួរ + ចម្លើយ


គន្លឹះនៃការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត