លក្ខខណ្ឌសេវា Visa Checkout

សំខាន់ ៖ សូមអានលក្ខខណ្ឌសេវា («លក្ខខណ្ឌ») Visa Checkout ខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ Visa Checkout គឺជាឈ្មោះថ្មីមួយសម្រាប់សេវាដែល​មានឈ្មោះពីមុនហៅថា V.ME ពី Visa ហើយ​លោកអ្នក​អាច​បន្ត​មើលឃើញ​ឈ្មោះទាំងពីរ​ត្រូវបាន​ប្រើ​ក្នុងពេលមួយរយៈ។ លោកអ្នក​បាន​ទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នក​យល់ និង​ឯកភាព​ទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់នេះ បើសិនជា​លោកអ្នក​បាន​បង្កើត​គណនី Visa Checkout ឬ​ប្រើ Visa Checkout ឬ​បាន​ចុចលើប៊ូតុង «ខ្ញុំយល់ព្រម» ឬ​សូចនាករប្រហាក់ប្រហែល​ដែល​ទាក់ទងទៅនឹង​ការប្រើ Visa Checkout ហើយ​លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ​ជំនួស​​លក្ខខណ្ឌមុនៗទាំងអស់​ដែលទាក់ទង​នឹង V.ME ពី Visa និង Visa Checkout ។