• សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ Visa ដើម្បីទិញទំនិញ

    សន្តិសុខជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជួយអ្នកទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងស្ងប់ចិត្ត។

ការពារលោកអ្នកគឺជាអាទិភាពចំបងរបស់យើងខ្ញុំ

នៅ Visa យើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតឱ្យមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងងាយស្រួលដូចនឹងការទិញទំនិញដែលអ្នកទិញនៅក្នុងហាងដូច្នោះដែរ។ ជាមួយនឹងជំនាញទូទាត់ប្រាក់ជាង 60 ឆ្នាំ យើងមានដៃគូជាមួយអ្នកជំនួញ និងធនាគារចេញប័ណ្ណដើម្បីផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍អតិថិជនដ៏រលូនដែលការពារលោកអ្នក ទោះជាលោកអ្នកទិញនៅកន្លែងណាក៏ដោយ។

នៅពេលទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតនៅគេហទំព័រអ្នកជំនួញដែលចូលរួមជាមួយប័ណ្ណ Visa អ្នកនឹងទទួលបាន៖


សំណួរចម្លើយ

សូមទាក់ទងទៅកាន់ធនាគារចេញប័ណ្ណ​ Visa របស់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម