សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ Visa ដើម្បីទិញទំនិញ

សន្តិសុខជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជួយអ្នកទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងស្ងប់ចិត្ត។

ការពារលោកអ្នកគឺជាអាទិភាពចំបងរបស់យើងខ្ញុំ

នៅ Visa យើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតឱ្យមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងងាយស្រួលដូចនឹងការទិញទំនិញដែលអ្នកទិញនៅក្នុងហាងដូច្នោះដែរ។ ជាមួយនឹងជំនាញទូទាត់ប្រាក់ជាង 60 ឆ្នាំ យើងមានដៃគូជាមួយអ្នកជំនួញ និងធនាគារចេញប័ណ្ណដើម្បីផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍អតិថិជនដ៏រលូនដែលការពារលោកអ្នក ទោះជាលោកអ្នកទិញនៅកន្លែងណាក៏ដោយ។
An image with different digital devices that individuals can use to shop safely online.

នៅពេលទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតនៅគេហទំព័រអ្នកជំនួញដែលចូលរួមជាមួយប័ណ្ណ Visa អ្នកនឹងទទួលបាន៖

An icon of a lock that represents privacy and safety in online shopping with Visa.
An icon of a woman using her phone to shop safely online.
An image of two devices that represent Visa's strategy to make individuals have a safe online shopping experience.

សំណួរចម្លើយ

សូមទាក់ទងទៅកាន់ធនាគារចេញប័ណ្ណ​ Visa របស់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម