• សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ Visa ដើម្បីទិញទំនិញ

    សន្តិសុខជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជួយអ្នកទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងស្ងប់ចិត្ត។
សូមទាក់ទងទៅកាន់ធនាគារចេញប័ណ្ណ​ Visa របស់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម