បង្កើនថាមពលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់លោកអ្នក

បញ្ចូលក្នុងការទូទាត់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលយក Visa

ការទូទាត់​ឥណទាន និង​ឥណពន្ធ​កំពុងមានការ​កើន​ឡើង ហើយ​អតិថិជន​—ជាពិសេស អតិថិជនវ័យពី 10 ទៅ 35 ឆ្នាំ—នៅតែបន្ដ​ជា​អ្នករើសយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ​ឆ្លាតវៃ និង​ថេប្លេត។ Visa កំពុងសហការជា​មួយ​អ្នកចេញវិក្កយបត្រតាម​ស្ថាប័នជាច្រើន រួម​ទាំង​សេវាកម្មសាធារណៈ ​ដើម្បី​ជួយ​ឆ្លើយ​តប​នឹងកំណើន​តម្រូវការ​​សម្រាប់​ការទូទាត់​វិក្កយបត្រ​តាម​ទូរ​ស័ព្ទ និងអ៊ីនធឺណិត។​

ទាញយក​ករណីសិក្សា

ក្រុមហ៊ុនសេវាសាធារណៈនៅ Detroit​ ឈ្មោះថា ក្រុមហ៊ុនថាម​ពល DTE បាន​​ប្ដូរ​គោល​ការណ៍​ទូទាត់​​ ដើម្បីផ្ដល់​នូវការទូទាត់​ដោយ​ប្រើប័ណ្ណ ដែលមិនគិតកម្រៃសេវា
ហើយបានសង្កេតឃើញថា ការ​ពេញចិត្តរបស់អតិ​ថិជនមានការកើនឡើង។ សូម​អាន​រឿង​ជោគជ័យរបស់​ពួកគេ ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម និងស្វែង​រក
វិធីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់​លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍ ​ពី​ការ​ផ្ដល់​ការទូទាត់​ដោយ​ប្រើប័ណ្ណ ដែលមិនគិតកម្រៃសេវា។

បំពេញ​ទម្រង់បែបបទ​ខ្លីនេះ ដើម្បីទទួលបាន​ករណី​សិក្សា​របស់ក្រុមហ៊ុនថាមពល DTE ៖