សន្ទស្សន៍លំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្លើយតបនឹងកម្រងសំណួរ

ឆ្លើយតបនឹង​កម្រង​សំណួរ​សន្ទស្សន៍លំហូរ​សាច់ប្រាក់​ ដើម្បីដឹងពី​​ចំណាត់ថា្នក់ក្រុម​ហ៊ុនរបស់​លោកអ្នក​ប្រៀបធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃ​នៅក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និងបណ្តា​ប្រទេសផ្សេងទៀត​ក្នុង​ពិភពលោក។