ជំរុញប្រសិទ្ធភាពជាមួយដំណោះស្រាយគណនីដំណើរការទូទាត់សម្រាប់អ្នកជំនួញ Visa

ដំណោះ​ស្រាយ​របស់​ពួកយើង​ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពរីកជម្រើនដល់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់របស់អ្នកជំនួញ Visa

កម្មវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនី Visa និងកម្មវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនី Real Time Visa

សេវាស្លាកឯកជន Visa

what is merchant services

ដំណោះ​ស្រាយ​ម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

ធ្វើជាដៃគូជាមួយ Visa គឺទទួលបានលើសពីការទទួលយកប័ណ្ណទូទាត់ Visa នៅកន្លែងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទៅទៀត។ ដំណោះ​ស្រាយម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ​របស់​យើងខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើ​ង​ដើម្បីជួយ​ដល់​អ្នកជំនួញ​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​លក់​ និង​ទាក់​ទាញ​អតិថិជន​ថ្មី។

​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ដំណោះ​ស្រាយដំណើរ​ការ​អ្នកជំនួញឬ?

Visa ​គឺ​​នៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​លោកអ្នកឲ្យមាន​ការរីកចម្រើន។