ធ្វើអោយបានប្រសើរនូវ​ដំណើរ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក

ទទួល​បាន​នូវគុណ​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ពី​កម្មវិធី​ប័ណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោកអ្នក​ និង​ដំណើរការ​ទិញហើយ​បង់​ប្រាក់។

Visa PerformSource

Visa​ មាន​ឧបករណ៍​ និង​ធនធាន​ដើម្បី​វិភាគ​ដំណើរការ​បង់ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន​របស់​លោកអ្នក​ និង​ជួយ​បង្កើន​ការ​សន្សំសំចៃ និង​​ប្រសិទ្ធភាព។

ឧបករណ៍​វិភាគ

​ឈុតឧបករណ៍​ដើម្បី​ដំណើរការ​វិភាគ ផ្ដល់​​យោបល់​សម្រាប់​​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ និង​ប្រតិបត្តិការឧត្តមានុវត្ត។
Illustration: magnifying glass.

ពិនិត្យ​ការ​ចំណាយ

វិភាគ​ទិន្នន័យ​វិក្កយបត្រនៅកម្រិត​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កំណត់​ឱកាស​​បំលែង​ប្រតិបត្តិការមូលប្បទានប័ត្រប្រើ​ក្រដាស​ដែល​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​ ទៅជាប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមប័ណ្ណដោយរលូន។

Illustration: Sun with dollar sign in middle.

ការ​វិភាគ​ប្រតិបត្តិជា​មធ្យម

វិភាគ​ទិន្នន័យ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ក្នុងកម្រិត​សង្ខេប​ដើម្បី​កំណត់​ឱកាស​​បំលែង​ការ​ចំណាយតាម​មូលទាន​ប័ត្រ​ទៅជា​ការ​បង់​ប្រាក់​តាម​ប័ណ្ណ​ Visa ​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។
 
 
Business growth trending upward: illustration.

ROI
វិភាគ

គណនាផលប៉ះពាល់​លើប្រាក់ចំណូលចំពោះការអនុវត្ត ឬ​ពង្រីក​កម្មវិធី​ប័ណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម។វិភាគចំនុចគោលឧស្សាហកម្ម

ប្រៀបធៀបការអនុវត្តកម្មវិធីប័ណ្ណ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនដែលមានទំហំស្រដៀង​គ្នាក្នុង​ឧស្សាហកម្ម។ទទួល​បានកាន់តែ​ច្រើនពី​កម្មវិធី​ប័ណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោកអ្នក

ស្វែងយល់​បន្ថែម​ពី​ Visa PerformSource

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

diverse group of smiling business people gathered in informal discussion