បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់លោកអ្នក

ជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាទូទាត់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

Two women sit in front of a computer and discuss content on screen.
Man smiling at a tablet.
Young man sitting at his desk and working in front of his laptop.
Couple taking orders at a bakery.

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ VisaMan working on smartphone showing a business graphic with a tablet on the desk in the background.


អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម


ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់​

លទ្ធភាពចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ Visa ។
Hands holding a phone.