បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់លោកអ្នក

ជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាទូទាត់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

សេវាព័ត៌មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរ

ការចំណាយហួសកម្រិត និងការចំណាយលើឧបករណ៍គ្រប់គ្រង
Two women sit in front of a computer and discuss content on screen.
Man smiling at a tablet.
Young man sitting at his desk and working in front of his laptop.
Couple taking orders at a bakery.

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ Visa


សេវាព័ត៌មានអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់

Visa ប្រមូល បញ្ជាក់ និងផ្ទុកទីតាំង ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង ចំណែកទីផ្សាររបស់អ្នកជំនួញ (អ្នកផ្គត់ផ្គង់) ដែលទទួលយកផលិតផលទូទាត់របស់ Visa ពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយនេះដើម្បីជួយដល់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ន និងអតិថិជនគោលដៅ។

សេវាផ្គូផ្គងអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់

ធ្វើការសម្គាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនរបស់លោកអ្នក ដែលទទួលយកផលិតផលទូទាត់របស់ Visa ពាណិជ្ជកម្ម
Man working on smartphone showing a business graphic with a tablet on the desk in the background.

សេវាជួយឲ្យមានអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្នកផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ការទូទាត់តាម Visa ពាណិជ្ជកម្ម។ ធ្វើការសម្គាល់ និងតភ្ជាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម


ឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ Visa

កំណត់ទីតាំងអ្នកជំនួញដែលទទួលយកផលិតផលរបស់ Visa ពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើប្រាស់កម្រិតវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីស្វែងរកដៃគូសមស្របសម្រាប់អតិថិជនក្នុងវិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ។

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់​

លទ្ធភាពចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ Visa ។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

Hands holding a phone.
Man speaking to three professionally dressed smiling colleagues.