បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់លោកអ្នក

ជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាទូទាត់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ស្ត្រីពីរនាក់កំពុងប្រជុំនៅក្នុងការិយាល័យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថេប្លេត
បុរសកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឧបករណ៍ថេប្លេត
បុរសនៅមុខកុំព្យូទ័រយួរដៃកំពុងកត់ចំណាំ
ម្ចាស់ហាងនំបុ័ងកំពុងទទួលយកការកុម្ម៉ង

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ Visaធ្វើឲ្យការទូទាត់របស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង


អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម


ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់​

លទ្ធភាពចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ Visa ។
ចាប់ផ្ដើម
ដៃនៅលើទូរស័ព្ទ