បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួញបង្កើតបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី បង្កើនភក្តីភាព និងបង្កើនការលក់នៅក្នុងបណ្តាញទូទាត់ដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោក។

លក្ខណៈពិសេសនៃភាពជាដៃគូ ៖ Uber

Uber និងបណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa បានសហការគ្នាដើម្បីអបអរទីក្រុងដ៏រស់រវើក ដោយផ្តល់រង្វាន់ដល់អិថិជន Uber ក្នុងការដើរទិញទំនិញនៅអាជីវកម្មមូលដ្ឋាន និង អាជីវកម្មខ្នាតតូច។

តើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Uber និងចង់ដឹងបន្ថែមអំពី Uber ដែរឬទេ?

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa សម្រាប់អ្នកជំនួញ

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួញបង្កើតបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ពិសេសក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី បង្កើនភក្តីភាព និងបង្កើនការលក់។

ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Uber ទេ?

មានសំណួរផ្សេងទៀត? លោកអ្នកអាចនិយាយជាមួយប្រតិបត្តិករគណនីរបស់យើងខ្ញុំបាន។

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa សម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa ផ្តល់ជូនដល់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយកម្មវិធី និងតាមគេហទំព័រនូវវិធីសាស្រ្តជម្រុញភក្តីភាព និងបង្កើនការចូលរួម ដោយផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលវេលាសំខាន់ណាមួយរបស់គេពេញមួយថ្ងៃ។

តើចាប់អារម្មណ៍ចង់បញ្ចូលបណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa ទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬ គេហទំព័ររបស់លោកអ្នកឬ?

មានសំណួរផ្សេងទៀត? លោកអ្នកអាចនិយាយជាមួយប្រតិបត្តិករគណនីរបស់យើងខ្ញុំបាន។