បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa

បណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួញបង្កើតបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីចាប់យកអតិថិជនថ្មី បង្កើនភក្តីភាព និងបង្កើនការលក់នៅក្នុងបណ្តាញទូទាត់ដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោក។

តើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Uber និងចង់ដឹងបន្ថែមអំពី Uber ដែរឬទេ?


ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Uber ទេ?

មានសំណួរផ្សេងទៀត? និយាយជាមួយប្រតិបត្តិករគណនីរបស់យើងខ្ញុំ។

តើចាប់អារម្មណ៍ចង់បញ្ចូលបណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម Visa ទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬ គេហទំព័ររបស់លោកអ្នកឬ?

មានសំណួរផ្សេងទៀត? និយាយជាមួយប្រតិបត្តិករគណនីរបស់យើង។