• ទទួលយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តដោយប្រើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។

    ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអានុភាពនៃការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័ត។ ដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ធ្វើឱ្យមានភាពរហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

  • ទទួលយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តដោយប្រើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។

    ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអានុភាពនៃការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័ត។ ដំណោះស្រាយទូទាត់ដោយប្រើ QR របស់ Visa ធ្វើឱ្យមានភាពរហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសការទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa


មានវិធីដ៏សាមញ្ញដើម្បីទទួលយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ


នេះជាវិធីដែលការទូទាត់ដោយប្រើកូដ QR របស់ Visa ដំណើរការ


សូមរីករាយនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ


ចាប់ផ្តើមទទួលការទូទាត់តាម QR របស់ Visa ឥឡូវនេះ

រាប់បញ្ចូលទាំងការចូលរួមរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ