ការទូទាត់ដោយមានការធានាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើម

ស្វែងរកធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ហើយក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa ។

ចាប់អារម្មណ៍លើការក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa ដែរឬទេ?

ស្វែងយល់ថាការចាប់ផ្តើមទទួលយក Visa គឺងាយស្រួលកម្រិតណា។
ស្វែងយល់ពីរបៀបចាប់ផ្តើម
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.