• អ្នកចង់បានរហ័ស និងសុវត្ថិភាព។ យើង​មានការទូទាត់​ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង។

    ឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ទូទាត់ដោយងាយស្រួលទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

ការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នកគ្រាន់តែប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ ដោយប្រើប័ណ្ណដែលដំណើរការគ្មានទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទចល័ត ឬឧបករណ៍ដែលអាចបង់ប្រាក់បាន។
Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

Contactless benefits table

ចាប់ផ្ដើម

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអ៊ីម៉ែលជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង និងរបៀបដែលវាអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នករីកចម្រើន។