• អ្នកចង់បានរហ័ស និងសុវត្ថិភាព។ យើង​មានការទូទាត់​ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង។

    ឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ទូទាត់ដោយងាយស្រួលទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

ការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នកគ្រាន់តែប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ ដោយប្រើប័ណ្ណដែលដំណើរការគ្មានទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទចល័ត ឬឧបករណ៍ដែលអាចបង់ប្រាក់បាន។
Contactless symbol partially overlapping stopwatch.
Padlock within circle partially overlapping illustration of burglar.
Illustration of time passing partially overlapping terminal showing approval checkmark.
Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

Contactless benefits table

អត្ថប្រយោជន៍

MSD ដែលគ្មានទំនាក់ទំនង

EMV ដែលគ្មានទំនាក់ទំនង (qVSDC)

ចាប់ផ្ដើម

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអ៊ីម៉ែលជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង និងរបៀបដែលវាអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នករីកចម្រើន។
ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ