អ្នកចង់បានរហ័ស និងសុវត្ថិភាព។ យើង​មានការទូទាត់​ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង។

ឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ទូទាត់ដោយងាយស្រួលទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។

ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

ការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នកគ្រាន់តែប៉ះដើម្បីបង់ប្រាក់ ដោយប្រើប័ណ្ណដែលដំណើរការគ្មានទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទចល័ត ឬឧបករណ៍ដែលអាចបង់ប្រាក់បាន។

អត្ថប្រយោជន៍

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនង?

អតិិថិជនប្តូរទៅប្រើ​ការទូទាត់​គ្មានទំនាក់ទំនងដោយសារ​ពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការ​លឿន និង​សុវត្ថិភាព។ នេះជា​អ្វីដែល​ការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនង​អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់​អាជីវកម្ម​របស់អ្នក។

Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

សម្ភារអ្នកជំនួញ​ប្រើការទូទាត់​គ្មានទំនាក់ទំនង

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

ប្រៀបធៀបបច្ចេកវិទ្យា

អនាគតនៃការទូទាត់រហ័ស សាមញ និងសុវត្ថិភាព​នៅលើម៉ាស៊ីនឆូត។

Quick Visa Smart Debit Credit (qVSDC)គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលកាន់តែមានសុវត្ថិភាពដើម្បីទទួលយកការទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងជាងការទូទាត់ Magnetic Stripe Data (MSD) គ្មានទំនាក់ទំនង។

Contactless benefits table

ចាប់ផ្ដើម

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអ៊ីម៉ែលជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនង និងរបៀបដែលវាអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នករីកចម្រើន។