• ទទួលយក​ប័ណ្ណ​គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

  បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នក​យ៉ាងងាយស្រួល​ដោយ​ទទួល​យក​ការទូទាត់​តាមប័ណ្ណ​នៅលើ​ឧបករណ៍ចល័តរបស់លោកអ្នក។

 • ងាយស្រួលទុកដាក់

  ទទួលយកប័ណ្ណ​គ្រប់កន្លែង ដែលលោកអ្នក​ទៅ មិនថាក្នុងហាង ឬ​តាមផ្លូវ។

 • មានតម្លៃសមរម្យ

  ចាប់ផ្តើមបានយ៉ាងងាយស្រួល​ជាមួយ​តម្លៃ​តិចបំផុត។

 • អ្នកជំនាញ

  អ្នកកាន់ប័ណ្ណ 8 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់និយាយថា ​ការទទួល​យក​ប័ណ្ណ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ឋានៈ និងគុណភាពរបស់លោកអ្នក។* * របាយការណ៍សកលស្តីអំពីតម្លៃបន្ថែម​អំពី Visa mPOS នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2013។

ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង mPOS

កម្មវីធី និងឧបករណ៍មានតម្លៃថោក អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលយកប័ណ្ណយ៉ាងងាយសួ្រលជាមួយនឹងតម្លៃប្រចាំខែតិចតួចបំផុត។
A smiling merchant bakery owner engaging with a customer.
A pizza delivery person holding two pizza boxes as the customer is making a mobile payment.
A barista preparing an espresso drink in a coffee shop.

ចាប់ផ្ដើម

យើងខ្ញុំនឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការអនុវត្ត mPOS សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
Woman using a mobile card reader to make purchase at food truck.
A man sitting while using a laptop.
Man handing Visa card to female retailer for purchase.

ស្វែងរកឱកាស mPos ថ្មី

Visa អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើម