• អាជីវកម្មទាំងនេះកំពុងអនុវត្ត Visa Checkout ។ ស្វែងយល់អំពីអ្វីៗ ដែលវាអាចធ្វើបានសម្រាប់លោកអ្នក។

អ្វីទៅជា Visa Checkout

Visa Checkout ជួយបង្កើនល្បឿនទូទាត់ ផ្លាស់ប្តូរពីអ្នកដើរទិញទៅជាអ្នកទិញ។

ហេតុអ្វីប្រើ Visa Checkout?

សម្រាប់អតិថិជនរបស់លោកអ្នក ការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ហើយប៊ូតុងអាចដំណើរការគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ និងគ្រប់ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធភាគច្រើន។ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក Visa Checkout គឺងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត និងអាចប្រើប្រាស់តាមដំណើរការបង់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់របស់លោកអ្នក។

More than 20 million enrolled.
More than 300,000 merchants to date.
More than 1,500 issuers.ចាប់ដៃគូជាមួយ Visa Checkout

Visa Checkout ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់ឌីជីថល end-to-end ដល់អ្នកផ្តល់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ច្រកទូទាត់ ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ និងអ្នកដំណើរការ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍នៃការទិញទំនិញរបស់អតិថិជននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់អ្នកជំនួញ។