• អាជីវកម្មទាំងនេះកំពុងអនុវត្ត Visa Checkout ។ ស្វែងយល់អំពីអ្វីៗ ដែលវាអាចធ្វើបានសម្រាប់លោកអ្នក។


More than 20 million enrolled.
More than 300,000 merchants to date.
More than 1,500 issuers.