• សេវាងាយស្រួលទូទាត់ Visa

    ដំណើរការប្រតិបត្តិការជាច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី។

Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

គ្មានហត្ថលេខា ឬ លេខកូដសម្ងាត់

កាត់បន្ថយតម្រូវការវិក្កយបត្រ

កាត់ចោលនូវការងារក្រដាសស្នាម។
Illustration of small business store front with figure in doorway.

មិនមានការចុះឈ្មោះ

អ្នកជំនួញនៅ MCCs ភាគច្រើនមានសិទ្ធិទទួលបាន។


ចាប់អារម្មណ៍លើ VEPS​ ឬ?

សូមទាក់ទងទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ VEPS ។