• សេវាងាយស្រួលទូទាត់ Visa

    ដំណើរការប្រតិបត្តិការជាច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី។

របៀបដែលវាដំណើរការ

សេវាទូទាត់ងាយស្រួល Visa ផ្តល់នូវការ Checkout ដ៏រហ័ស និងងាយស្រួលដល់លោកអ្នក និងអតិថិជនរបស់លោកអ្នក
Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

គ្មានហត្ថលេខា ឬ លេខកូដសម្ងាត់

កាត់បន្ថយតម្រូវការវិក្កយបត្រ

កាត់ចោលនូវការងារក្រដាសស្នាម។
Illustration of small business store front with figure in doorway.

មិនមានការចុះឈ្មោះ

អ្នកជំនួញនៅ MCCs ភាគច្រើនមានសិទ្ធិទទួលបាន។

ការការពារការគិតថ្លៃត្រឡប់


សំណួរ + ចម្លើយ

សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ អំពីសេវាទូទាត់ងាយស្រួលរបស់ Visa ។

ចាប់អារម្មណ៍លើ VEPS​ ឬ?

សូមទាក់ទងទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ VEPS ។