សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលជាមួយ Visa

ស្វែងរកធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ហើយក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលទទួលយក Visa ។

ការទទួលយក Visa សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa ឬ?

ស្វែងយល់ថាការចាប់ផ្តើមទទួលយក​ Visa គឺងាយស្រួលកម្រិតណា។
ស្វែងយល់ពីរបៀបចាប់ផ្តើម
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.