ការសង្គ្រោះពន្ធ VAT កាន់តែសាមញ្ញ រហ័ស​សម្រាប់អាជីវកម្ម

Taxback International អាចជួយ​អាជីវកម្ម​ជុំវិញ​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ VAT របស់ខ្លួន​ខណៈ​ដែល​បង្កើន​ការ​ទទួលបាន​ពន្ធ​ត្រឡប់មកវិញ។

ការប្រមូលប្រាក់ពន្ធ VAT សម្រាប់អាជីវកម្ម


ការចំណាយ និងអត្រា VAT

ម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ VAT

ទទួលបានការប៉ាន់ប្រមាណលើអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបានចំពោះចំណាយអាជីវកម្មកន្លងមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ Taxback VAT ។

អត្ថប្រយោជន៍


វិធី Taxback ធ្វើការ

ចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនាំលោកអ្នកទៅកាន់អឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី ជប៉ុន ឬកូរ៉េខាងត្បូង នោះ VAT Recovery Solution ដែលផ្តល់ដោយ Visa និង Taxback International នឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។