• ការសង្គ្រោះពន្ធ VAT កាន់តែសាមញ្ញ រហ័ស​សម្រាប់អាជីវកម្ម

    Taxback International អាចជួយ​អាជីវកម្ម​ជុំវិញ​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ VAT របស់ខ្លួន​ខណៈ​ដែល​បង្កើន​ការ​ទទួលបាន​ពន្ធ​ត្រឡប់មកវិញ។


ម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ VAT

ទទួលបានការប៉ាន់ប្រមាណលើអ្វីដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបានចំពោះចំណាយអាជីវកម្មកន្លងមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ Taxback VAT ។
បើកម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ

អត្ថប្រយោជន៍


ចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនាំលោកអ្នកទៅកាន់អឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី ជប៉ុន ឬកូរ៉េខាងត្បូង នោះ VAT Recovery Solution ដែលផ្តល់ដោយ Visa និង Taxback International នឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
ចុះឈ្មោះ