ពាំនាំមកនូវបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ

ស្វែងរកធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ហើយក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa ។

ការទទួលយក Visa សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍

Visa កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យ​បទពិសោធន៍ទទួល​យក​ Visa របស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយបង្កើតភាពងាយស្រួល និងការចំណាយកាន់តែតិចដើម្បីទទួល​យកការទូទាត់តាម Visa ហើយផ្តល់ជូននូវ​ឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សណ្ឋាគារ រហូតដល់សេវាជួលរថយន្ត និងនាវាទេសចរណ៍ ការទទួលយក Visa ផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនកាន់តែច្រើន និងពង្រឹងចំណងទាំងនោះ ហើយជួយរក្សា​ភក្តីភាពអតិថិជនដែលមានស្រាប់។

ចាប់អារម្មណ៍លើការក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa ដែរឬទេ?

ស្វែងយល់ថាការចាប់ផ្តើមទទួលយក Visa គឺងាយស្រួលកម្រិតណា។