សេវាជំនួយគឺគ្រាន់តែចុចទូរស័ព្ទមកយើងតែប៉ុណ្ណោះ

រាល់អ្នកកាន់ប័ណ្ណទាំងអស់ អាចរាយការណ៍ពីករណីបាត់ឬចោរលួចទៅកាន់សេវាអតិថិជន Visa សកល។

ការរាយការណ៍ប័ណ្ណដែលបាត់ ឬចោរលួចគឺងាយស្រួល។

ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅក្បែរផ្ទះ ទាក់ទងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក​ភ្លាមៗដើម្បីរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ ឬការលួច ហើយរៀបចំ​ប្តូរប័ណ្ណថ្មីដើម្បីឱ្យគេផ្ញើតាមសំបុត្រទៅឱ្យលោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចទាក់ទងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​បានទេ Visa អាចជួយលោកអ្នកនៅគ្រប់ជំហានទាំងអស់។

រូបតំណាងពិភពលោក

អ្នកតំណាង Visa នឹងបិទមិនឱ្យប័ណ្ណនោះដំណើរការ ប្រសិនបើលោកអ្នក​ស្គាល់​លេខប័ណ្ណ ហើយគេនឹងបញ្ចូនព័ត៌មានទៅកាន់ធនាគារ​របស់លោកអ្នក។

រូបតំណាងទូរស័ព្ទ

Visa អាចធ្វើការជាមួយធនាគាររបស់លោកអ្នកដើម្បីពន្លឿន​ការប្តូរប័ណ្ណថ្មី ហើយដឹកជញ្ជូនវាទៅទូទាំងពិភព​លោកក្នុងពេល 24 ទៅ 72 ម៉ោង។

រូបតំណាងឧបករណ៍

លេខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃមានសេវា 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ មានជំនួយលើសពី 30 ភាសា។


ទាក់ទងមកយើង

មិនថាលោកអ្នកនៅទីណានោះទេ ប្រតិបត្តិករនឹងនៅតែប្រចាំការចាំជួយលោកអ្នកជានិច្ច។