សូមចុចទូរស័ព្ទមកយើងដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

រាល់អ្នកកាន់ប័ណ្ណទាំងអស់ អាចរាយការណ៍ពីករណីបាត់ឬចោរលួច

geolocation symbol on top of globe

បិទប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក

អ្នកតំណាងរបស់ Visa នឹងបិទប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក (បើសិនជាមានលេខប័ណ្ណ) និងជូនដំណឹងដល់ធនាគាររបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ។

horizontal lines on a tablet

ទទួលបានប័ណ្ណថ្មី

Visa អាចធ្វើការជាមួយធនាគាររបស់លោកអ្នកដើម្បីពន្លឿន​ការប្តូរប័ណ្ណថ្មី ហើយផ្ញើវាទៅទូទាំងពិភព​លោកក្នុងពេល 24 ទៅ 72 ម៉ោង។

wrench and screw driver

ទូរស័ព្ទបានគ្រប់ពេលវេលា

លេខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃមានសេវា 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ជំនួយភាសាមានច្រើនភាសា។


woman on the phone