បណ្ណាល័យធនធានអ្នកជំនួញ

ឯកសារទាំងនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ ដែល​បាន​រៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកជំនួញ Visa ស្វែងយល់បន្ថែមពីការទទួលយកប័ណ្ណ ការក្លែងបន្លំ សន្ដិសុខទិន្នន័យ ការទទួលសិទ្ធិអនុញ្ញាត និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ទាញយក បោះពុម្ព និងរក្សាទុកព័ត៌មានទាំងនេះនៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។