ប័ណ្ណធ្វើដំណើរ Visa

មធ្យោបាយល្អប្រសើរមួយដើម្បីទូទាត់ និងគ្រប់គ្រងលើការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរ

ប័ណ្ណធ្វើដំណើរ Visa

វិធីកាន់តែសាមញ្ញក្នុងការតាមដានការចំណាយលើការ​ធ្វើ​ដំណើររបស់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នក

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

លក្ខណៈពិសេស

គ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើររបស់ទីភ្នាក់ងារយ៉ាងងាយស្រួល

ឧបករណ៍

ទទួលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីប័ណ្ណធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក

អត្ថប្រយោជន៍ប័ណ្ណ

ចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីប័ណ្ណធ្វើដំណើរ Visa ដែរឬទេ?

ជួយគ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក