ដោះស្រាយជម្លោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

សិក្សាជាមូលដ្ឋានអំពីរបៀបដោះស្រាយការគិតថ្លៃពីអ្នកជំនួញវិញ។

ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ទោះបីជាប្រតិបត្តិការការលក់ភាគច្រើនត្រូវបានដំណើរការ បានបិទផ្សាយ និងបានទូទាត់ដោយមានបញ្ហាតិចតួចក្តី Visa មានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ​ដោះ​ស្រាយជម្លោះ។

ស្វែងយល់ជាមូលដ្ឋាន


ការឆ្លើយតបទៅនឹងជម្លោះ

ផ្តល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ជំហានទី 1 ៖ ម្ចាស់ប័ណ្ណមានជម្លោះអំពីប្រតិបត្តិការមួយ

ម្ចាស់ប័ណ្ណទាក់ទងអ្នកចេញប័ណ្ណដើម្បីសាកសួរពី​ការគិតថ្លៃលើរបាយការណ៍ចេញវិក្កយបត្ររបស់ពួកគេ។

ជំហានទី 2 ៖ ស្វែងរកវិក្កយបត្ររបស់ប្រតិបត្តិការ

អ្នកទិញរបស់លោកអ្នកទាក់ទងមកលោកអ្នកដើម្បីស្វែងរកកំណត់​ត្រាប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី 3 ៖ ផ្ញើច្បាប់ចម្លងទៅឱ្យអ្នកទិញរបស់លោកអ្នក

ផ្ញើទូរសារ ឬផ្ញើសំបុត្រនូវច្បាប់ចម្លងវិក្កយបត្រដែលត្រឹមត្រូវ​ភ្លាមៗដើម្បីទាន់ពេលវេលា។

ជៀសវាងការគិតថ្លៃពីអ្នកជំនួញវិញ

នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួន។