ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋាន។ ទោះបីជាប្រតិបត្តិការការលក់ភាគច្រើនត្រូវបានដំណើរការ បានបិទផ្សាយ និងបានទូទាត់ដោយមានបញ្ហាតិចតួចក្តី Visa មានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ​ដោះ​ស្រាយជម្លោះ។

ការឆ្លើយតបទៅនឹងជម្លោះ

ផ្តល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ជំហានទី 1 ៖ ម្ចាស់ប័ណ្ណមានជម្លោះអំពីប្រតិបត្តិការមួយ

ម្ចាស់ប័ណ្ណទាក់ទងធនាគារចេញប័ណ្ណដើម្បីសាកសួរពី​ការគិតថ្លៃលើរបាយការណ៍ចេញវិក្កយបត្ររបស់ពួកគេ។

ជំហានទី 2 ៖ ស្វែងរកវិក្កយបត្ររបស់ប្រតិបត្តិការ

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកទាក់ទងមកលោកអ្នកដើម្បីស្វែងរកកំណត់​ត្រាប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី 3 ៖ ផ្ញើច្បាប់ចម្លងទៅឱ្យធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

ផ្ញើទូរសារ ឬផ្ញើសំបុត្រនូវច្បាប់ចម្លងវិក្កយបត្រដែលត្រឹមត្រូវ​ភ្លាមៗដើម្បីទាន់ពេលវេលា។

ជៀសវាង​ជម្លោះ

នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួន។

ចង់​ស្វែងយល់បន្ថែមឬ?

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីវិធាន​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ ឬ​ការអនុវត្តផ្សេងៗ សូមទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​ទទួល/​អ្នក​ដំណើរការ​របស់​អ្នក។