ការទាមទារ​ធានារ៉ាប់រង​តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងជាមួយ Visa Direct