គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង

ចូលរួម និងមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយ Visa និងទទួលបានទឹកប្រាក់ $50.000 (ឬ 200 លានរៀល)

Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

2016 Everywhere Initiative Finalists

កម្មវិធីបញ្ហាប្រឈមនៅគ្រប់កន្លែងចំនួនបី


អ្នកឈ្នះក្នុងកម្មវិធីមុន


អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

5 people sitting around a table, having a discussion.
Aerial view of San Francisco bay.