• គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង

    ចូលរួម និងមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយ Visa និងទទួលបានទឹកប្រាក់ $50.000 (ឬ 200 លានរៀល)

challenge team working on whiteboard
Ariel view
man working on tablet next to laptop and smartphones

លោក Adam គឺជាអ្នកឈ្នះកម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង
លោក Peter ជាអ្នកឈ្នះកម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង
everywhere initiative winner adam
លោក Ronald ជាអ្នកឈ្នះកម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង
2015-winners-rodney-williams
លោក Rodney Williams

កម្មវិធីគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែងរបស់ visa នៅអឺរ៉ុប
5 people sitting around a table, having a discussion.
Aerial view of San Francisco bay.