• គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅគ្រប់កន្លែង

    ចូលរួម និងមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយ Visa និងទទួលបានទឹកប្រាក់ $50.000 (ឬ 200 លានរៀល)

people-meeting-api-challenge-800x450
visa-olympics-sponsor-800x450
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

adam-neff-320x320
2015-winners-peter-640x640
2015-everywhere-api-winner-adam-640x640
2015-winners-ronald-mitchel-640x640
2015-winners-rodney-williams-640x640
rodney-williams-320x320

overhead-dev-2849-v1-2-800x450
5 people sitting around a table, having a discussion.
Aerial view of San Francisco bay.