ព័ត៌មានសំខាន់ ៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) ចក្រភពអង់គ្លេស (ចក្រភពអង់គ្លេស) និងស្វីស