ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពសកលរបស់ Visa

¹ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Visa ជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលរបស់ Visa U.S.A. Inc. ឬក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន Visa Inc. តាមរយៈភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដូចជា Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte។ Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation និង Verifi, Inc.

អាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើង និងអន្តរកម្មជាមួយអ្នក ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលអាចរួមបញ្ចូល៖

 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង៖ នេះរួមមានឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល លេខទូរសព្ទ លេខទូរសព្ទចល័ត ឈ្មោះកម្រងព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម រួមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមាន៖
  • ព័ត៌មានអំពីកាតរបស់អ្នក រួមទាំងលេខប័ណ្ណការទូទាត់ឌីជីថល 16 ខ្ទង់ លេខប័ណ្ណរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ឬ "PAN"ដែលជាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធដែលគេស្គាល់ថាជាឯកសារយោងគណនីទូទាត់ ឬនិមិត្តសញ្ញា "PAR" និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ លេខកូដសេវាកម្ម ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់កូដ PIN និង CVV; និង
  • ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបូករួមកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ទីកន្លែង និងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជករ។ នេះក៏អាចរួមបញ្ចូល ទិន្នន័យកម្រិតធាតុនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយចំនួន និងព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រ និងការដឹកជញ្ជូនផងដែរ។
 • ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនង ដែលនេះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការទិញទំនិញ និងចំណង់ចំណូលចិត្តទូទាត់របស់អ្នក ព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឲ្យយើងខ្ញុំ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវខ្លឹមសារដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា៖
  • ព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្តដូចជាជួរអាយុ និងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬគ្រួសារ។
  • លទ្ធភាពដែលអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍លើការទិញជាក់លាក់ ឬជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត និងពិន្ទុទំនោរផ្សេងទៀត និង
  • ទិន្នន័យបានមកពីកម្រងព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គម និងព័ត៌មានអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។
 • ព័ត៌មានការប្រស្រ័យទាក់ទង -ដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយ Visa ដូចជា៖
  • ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់ ឬកម្មវិធីដូចជាព័ត៌មានគណនីកម្មវិធីរង្វាន់
  • ព័ត៌មានកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍​កាត រួមមានគុណសម្បត្តិទិន្នន័យ និងកំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
  • ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅពេលលោកអ្នកទាក់ទងមកយើង ដូចជាប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់យើង
  • កំណត់ត្រាភ្ញៀវ
  • ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅពេលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយ Visa ដូចជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នក និងដៃគូណាមួយដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ និង
  • ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្ដល់ជូនមកយើង ដូចជាទិន្នន័យ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ (ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសម្ងាត់ ឬសំណួរសុវត្ថិភាពគណនី)។
 • ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណជីវមាត្រដែលអាចរួមបញ្ចូលទិន្នន័យសម្គាល់មុខ ស្នាមម្រាមដៃ ការកំណត់ពេលចុចគ្រាប់ចុច ទីតាំងរមូរ និងទិន្នន័យអាកប្បកិរិយា ឬគំរូរូបវន្តផ្សេងទៀត ដូចជានៅពេលអ្នកជ្រើសរើសប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវមាត្រជាមួយ Visa ឬអតិថិជនរបស់វា។
 • ទិន្នន័យអតិថិជនអាជីវកម្ម ដែលនេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានអំពីតួនាទីរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម និងការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ជាទិញ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគុណវុឌ្ឍិរបស់អតិថិជន/អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនង។
 • ព័ត៍មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទាញយក៖យើងសន្និដ្ឋាន និងទាញយកធាតុទិន្នន័យដោយការវិភាគទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍៖ យើងអាចបង្កើតទំនោរ គុណលក្ខណៈ និង/ឬពិន្ទុសម្រាប់ទីផ្សារ សុវត្ថិភាព ឬគោលបំណងការក្លែងបន្លំ។
 • ព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកទេស - នេះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ ការកំណត់ លក្ខណៈ លេខសម្គាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រវត្តិរុករក កំណត់ត្រាម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រ កំណត់ត្រាសកម្មភាពម៉ាស៊ីនមេ ពេលវេលាចុចគ្រាប់ចុច និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលប្រមូលបានដោយប្រើ Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា។
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាពដែលបានសន្និដ្ឋាន៖នេះរួមបញ្ចូលទាំងសំឡេង អេឡិចត្រូនិក រូបភាព ឬព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាដែលទាក់ទងនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយយើង រួមទាំងរូបថត រូបភាពវីដេអូ ការថត CCTV ការថតមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរសព្ទ កំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យការហៅទូរសព្ទ និងសារជាសំឡេង។
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល៖នេះរួមបញ្ចូលទាំងលេខសន្តិសុខសង្គម លេខប័ណ្ណបើកបរ លេខលិខិតឆ្លងដែន និងអត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលតាមការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬផ្តល់លក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនង។
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រ៖នេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ ដែលយើងអាចប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលវា។
 • ព័ត៌មានអំពីវិជ្ជាជីវៈ និងការងារ៖ នេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈ ឬការងារសម្រាប់បុគ្គលិក និងបុគ្គលិកអនាគត រួមទាំងទិន្នន័យអំពីបេក្ខជន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដូចជាការអប់រំ និងប្រវត្តិការងារ។ ព័ត៌មានអំពីគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់មុខតំណែង ដូចជាជំនាញ និងលិខិតសម្គាល់​ ផលប្រយោជន៍វិជ្ជាជីវៈនិងគោលដៅ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់គុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលិក ដូចជាឯកសារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារ និងឯកសារយោង។
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់ - នេះរួមបញ្ចូលទាំងកំណត់ត្រាដែលបានរក្សាទុកដើម្បីបង្ហាញពីការអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន។ កំណត់ត្រាដែលទាក់ទងនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាការជ្រើសរើសចូល និងការដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធីទីផ្សារ និងកំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងសំណើសិទ្ធិប្រធានបទទិន្នន័យ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រភេទទាំងនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដ៏រសើបនៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន។

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកមកពីប្រភពផ្សេងៗទៀត ដោយផ្អែកលើការទំនាក់ទំនង និងការធ្វើអន្តរកម្មរបស់យើងជាមួយអ្នក។ ប្រភពទាំងនេះអាចរួមមាន៖

 • ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកចេញកាតទូទាត់ ពាណិជ្ជករ របស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនទិញ និងដៃគូផ្សេងទៀត នៅពេលអ្នកប្រើផលិតផលសម្រាប់ទូទាត់ដែលមានម៉ាកយីហោ Visa ឬនៅពេលយើងដើរតួតំណាងឱ្យពួកគេ ដូចជានៅពេលអ្នកចុចលើកាត Visa របស់អ្នក
 • នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ផ្តល់ជូនតំណភ្ជាប់កាតពី Visa ឬដៃគូសហការផ្សព្វផ្សាយលក់ សូមអ្នកចុះឈ្មោះនៅក្នុងវិធីចុចដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ Visa ឬផ្តល់ជូនការឆ្លើយតបសម្រាប់ការស្ទង់មតិមកយើង
 • កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍របស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រាស័យទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើង ឬតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត ដូចជានៅពេលយើងថតការហៅទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរសព្ទរបស់យើង និងប្រើកាមេរ៉ា CCTV នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង និង
 • ភាគីទីបីផ្សេងទៀត រួមទាំងអង្គប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គម និងប្រភពដែលអាចមានជាសាធារណៈផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត ព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ និងការងារអាចត្រូវបានប្រមូលមកពីឯកសារយោងរបស់អ្នក និងភាគីទីបីដែលជួយយើងដំណើរការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុង និងការពិនិត្យប្រវត្តិរូប ហើយទិន្នន័យអតិថិជនអាជីវកម្មអាចត្រូវបានប្រមូលមកពីនិយោជក ការបង្ហាញពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកចាត់ចែងការប្រជុំ និងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ។

គោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូល និងការចែករំលែក
ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
មូលដ្ឋានស្របច្បាប់សម្រាប់ការដំណើរការ
(កន្លែងដែលតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន)
ប្រតិបត្តិការបណ្តាញការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិចរបស់ Visa (រួមបញ្ចូលទាំងការអនុញ្ញាត ការសម្អាត​ និងការទូទាត់ប្រតិបត្តិការ និងសញ្ញាសម្ងាត់) បើកប្រតិបត្តិការទូទាត់របស់អ្នក និងសម្រាប់គោលបំណងពាក់ព័ន្ធ ដូចជា​ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ការដោះស្រាយជម្លោះ ការបង្ការការក្លែងបន្លំ និងសុវត្ថិភាពជាដើម។
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគី ដូចជាកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក ឬតាមតម្រូវការដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យារវាងអ្នក ​និងអ្នកជំនួញ ឬរវាងអ្នក​និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ ឬអង្គភាពផ្សេងទៀត​ដែលបានចេញកាតរបស់អ្នក ដែល Visa ផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ ឬ​ធ្វើជា​ប្រព័ន្ធដំណើរការទិន្នន័យ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចជាដើម្បីការពារអ្នក យើង ឬអ្នកផ្សេងទៀតពីការគំរាមកំហែង (ដូចជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខ ឬការក្លែងបន្លំ) ។ ដើម្បីបើក ឬគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើង ដូចជាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ការអនុលោមតាម របាយការណ៍រួម និងសេវាកម្មអតិថិជន។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាជីវកម្ម ដូចជាការរួមបញ្ចូលគ្នា ឬការទិញយក។ និងដើម្បីស្វែងយល់ និងកែលម្អអាជីវកម្ម ឬទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅ

ផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល សេវាកម្ម កម្មវិធី ការផ្តល់ជូន ឬព័ត៌មានដែលអ្នកស្នើសុំពី Visa និងសម្រាប់គោលបំណងពាក់ព័ន្ធដូចជា ការកំណត់​ភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន និង​សេវាអតិថិជន។
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

ផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាធនាគារចេញប័ណ្ណ ឬកម្មវិធីភក្តីភាពអ្នកជំនួញ យើងខ្ញុំនឹងដំណើរការទិន្នន័យប្រតិបត្តិការប័ណ្ណ ដើម្បីគណនារង្វាន់របស់អ្នក និងផ្តល់នូវការផ្តល់ជូនពិសេសដែលបានកំណត់ពីអតិថិជនដល់អ្នក
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៍មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

ធ្វើប្រតិបត្តិការ Visa Solution​ ឬចុចទូទាត់ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការចុះឈ្មោះអ្នកនៅក្នុងដំណោះស្រាយ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបន្តចូលគណនីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការនេះ) ដើម្បីឱ្យអ្នក check out ដោយប្រើដំណោះស្រាយ ដើម្បីបញ្ចូលជាមួយកាបូបឌីជីថលផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើលោកអ្នកបានជ្រើសរើសធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ) និងដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយរបស់អ្នក
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

គ្រប់គ្រងការស្ទង់មតិ កម្មវិធីភក្តីភាព ការចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ ការប្រកួតប្រជែង និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ។
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

ផ្អែកលើជម្រើសរបស់អ្នក ផ្តល់ការទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារ ការផ្តល់ជូនដែលស្របនឹងអ្នក និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីរមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចជាការផ្ញើ ឬផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទៅឲ្យអ្នក។

បំពេញ បង្កើត ឬរក្សាទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នក និង/ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

សម្របសម្រួលការងាររបស់អ្នក ឬធ្វើកិច្ចសន្យាទំនាក់ទំនងជាមួយយើង ឬវាយតម្លៃអ្នកសម្រាប់មុខតំណែងមួយ ដែលរួមមានគោលបំណងធនធានមនុស្សជាទម្លាប់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណករជីវមាត្រ
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានការងារ និងវិជ្ជាជីវៈ
 • ទិន្នន័យការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នក និងអ្នកដទៃទៀតប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ការវិភាគ និងការធ្វើគំរូ ហើយដើម្បីបង្កើតភាពឆ្លាតវៃលើអាជីវកម្ម ព្រមទាំងការយល់ដឹង និងស្វែងយល់ពីនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ច
 • ខណៈពេលដែលព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជាព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានអន្តរកម្ម ព័ត៌មានបច្ចេកទេសនិងតាមអ៊ិនធឺណេត និងព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្តអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពទាំងនេះ លទ្ធផលចុងក្រោយមិនបង្កើតព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

បង្កើតសំណុំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ អនាមិក ឬប្រមូលផ្តុំ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ដល់អតិថិជន
 • ខណៈពេលដែលព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជាព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានអន្តរកម្ម ព័ត៌មានបច្ចេកទេសនិងតាមអ៊ិនធឺណេត និងព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្តអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យទាំងនេះ លទ្ធផលចុងក្រោយមិនបង្កើតព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ

គាំទ្រដល់គោលបំណងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ​ និរន្ដរភាពអាជីវកម្ម និងការស្ដារ​គ្រោះមហន្តរាយ ការការពារសន្តិសុខ និងការបង្ការការក្លែងបន្លំ អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន ការរាយការណ៍ និងការអនុលោមតាមច្បាប់ ការវិភាគ និងការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀត និងប្បញ្ញត្តិនៃផលិតផល​ និងសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ។
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង
 • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 • ព័ត៌មានអន្តរកម្ម
 • ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលបានសន្និដ្ឋាន និងទទួលបាន
 • ព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងតាមអ៊ិនធឺណេត
 • ព័ត៌មានជាសំឡេង និងរូបភាព
 • លេខអត្តសញ្ញាណដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្រ្ត
 • ព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ និងការងារ
 • ព័ត៌មានការអនុលោមតាមច្បាប់
 • ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលថាអ្នកជាភាគី ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
 • ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងនៅជុំវិញពិភពលោក
 • សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងផ្ទាល់ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ
យើងក៏អាចដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយការយល់ព្រមរបស់អ្នកតាមដែលអាចអនុវត្តបាន។ ឧទាហរណ៍៖ យើងអាចពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជាមួយការប្រាស្រ័យទាក់ទងទីផ្សារ។

“គោលបំណងអាជីវកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃ” រួមបញ្ចូលគោលបំណងអាជីវកម្ម និងគោលបំណងពាក់ព័ន្ធខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់៖

យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖

 • ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង
 • អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាដល់យើងខ្ញុំ
 • ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជករ អ្នករៀបចំការទូទាត់ និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត ដែលស្ថិតក្រោមការរក្សាការសម្ងាត់ និងប្រើការរឹតបន្តឹងដែលសមស្រប សម្រាប់គោលបំណងនៃការបើកការទូទាត់របស់អ្នក ការគ្រប់គ្រងការក្លែងបន្លំ និងហានិភ័យ ការផ្តល់ និងការបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្ម និងការគាំទ្រគោលបំណងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង​  
 • ភាគីទីបី ដូចជាដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានារបស់ភាគីទីបី ដែលអាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយ Cookies និងមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នា ដើម្បីជួយយើងជាមួយកម្មវិធីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណេតរបស់យើង។
 • ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល
 • ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងឯកសារយោងរបស់អ្នក (សម្រាប់ព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ និងការងារ)​ និង
 • ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន (សម្រាប់ទិន្នន័យអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន)។

យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើ ដូចជាទៅកាន់ភ្នាក់ងារការដាក់ឱ្យអនុវត្តច្បាប់ បញ្ញត្តិករ ឬតុលាការ ឬតាមការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ដូចជានៅពេលដែលយើងលក់ ឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម អនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់យើង ការពារទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ សិទ្ធិរបស់យើង ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដទៃ ឬតាមតម្រូវការសម្រាប់សវនកម្ម ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។

 

ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពសកលនេះត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយការជូនដំណឹងបន្ថែមដូចខាងក្រោម អាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងខ្ញុំ និងទីកន្លែង៖

 ការជូនដំណឹងអំពី Cookie  របស់យើងខ្ញុំពន្យល់អំពីការអនុវត្តរបស់យើងខ្ញុំចំពោះ Cookie ស្លាក និងប្រភេទទិន្នន័យតាមអ៊ិនធឺណិតដែលស្រដៀងគ្នាដែលយើងខ្ញុំប្រមូលផងដែរ។